கடவுளை தேடி !!!

04 Feb 2020 Admin

விழியுண்டு, வழியுண்டு,
காணாத கண் கொண்டு !!!
நின்னை தேடா – எங்கும்,
தேடல் தொடர்ந்திட…

நித்தம் தோன்றும்;
பெயரல்லாம்
உன்னை அழைத்திட,
சிந்தையில் தோன்றும்;
உருவமெல்லாம்
படைத்திட,​ ​எங்கோ தேடி​;
இங்கே தஞ்சம் புகுந்திட,
ஆயிரம் விழிகொண்டு உன்னை காணவில்லை,
சத மானுடர்க்கு புலப்படவில்லை​..

சிதறிய துகள் கற்கள்; எங்கோ சிதறிட,
அதினுள் – ஒரு கலையாய் உருவெடுக்க,
பல புரியாத பரி பாஷைகள் உனக்காக எழுதிட,

அர்த்தம் ஏதும் அறியா,
தெரிந்த மொழியில் உன்னை அழைத்திட,
மலைகளிலும்,
நீர்களிலும் மூழ்கி,
உன்னை தேடிட,
பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டியும்,
தேடல் தீராமல்​ – ​உன்னை
உணர மட்டும் முடிந்த எனக்கு,
பெயர் ஒன்று தேடி சென்றேன்….

தோன்றும் பெயர்கள் – பல
கலகம் உண்டாகிட,
கருணை நீட்டும் கரங்கள் முன்னே,
உன்னை கடவுள் என்று சொன்ன
மூடர்கள் மத்தியில்,
அன்பு
என்ற சொல் புழங்கிட,
கனா கண்டேன் !!!