தெரிந்த கதை !!!

By Admin - 05 Sep 2020 536 0

உன் அப்பாவின், 
செருப்பின் தையலுக்கு 
மட்டும் தெரிந்த கதை - உன் 
புது செருப்பின் 
எண்ணிக்கை !!!

Add Your Comments

Say Something

 

Comments

No comments.